Испански език

Граматика & Уроци

 

Реклама

ПРАВИЛА ЗА ГЛАГОЛИ С ЧАСТИЧНА НЕПРАВИЛНОСТ

 

I. При глаголи от III то спрежение, при които гласната от основата преминава в слаба гласна (e-i) в Presente de indicativo (1, 2, 3л. ед. ч. и 3л мн. ч.) тази неправилност се запазва и в Presente Indefinido, но само в 3л. ед. ч. и 3л. мн. ч.

Пример:

servir

Presente

Pretérito indefinido

1л. sirvo

2л. sirves

. sirve

1л. serví

2л. serviste

3л. sirvió

1л. servimos

2л. servís

3л. sirven

1л. servimos

2л. servisteis

3л. sirvieron

 

seguir

Presente

Pretérito indefinido

1л. sigo

2л. sigues

. sigue

1л. seguí

2л. seguiste

3л. sigió

1л. seguimos

2л. seguís

3л. siguen

1л. seguimos

2л. seguisteis

3л. siguieron

 

pedir

Presente

Pretérito indefinido

1л. pido

2л. pides

. pide

1л. pedí

2л. pediste

3л. pidió

1л. pedimos

2л. pedís

3л. piden

1л. pedimos

2л. pedisteis

3л. pidieron

 

II. При глаголи от трето спрежение в Presente de indicative (изявително наклонение) (ei) (oue) (Такива са само dormir и morir) (1, 2, 3 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч.)

В Pretérito Indefinido преминаване има в 3 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч., (e – i), (o – u)

Пример:

sentir

Presente

Pretérito indefinido

1л. siento

2л. sientes

. siente

1л. sentí

2л. sentiste

3л. sintió

1л. sentimos

2л. sentís

3л. sienten

1л. sentimos

2л. sentisteis

3л. sintieron

 

divertir

Presente

Pretérito indefinido

1л. divierto

2л. diviertes

. divierte

1л. divertí

2л. divertiste

3л. divirtió

1л. divertimos

2л. divertís

3л. divierten

1л. divertimos

2л. divertisteis

3л. divirtieron

 

dormir

Presente

Pretérito indefinido

1л. duermo

2л. duermes

. duerme

1л. dormí

2л. dormiste

3л. durmió

1л. dormimos

2л. dormís

3л. duermen

1л. divertimos

2л. divertisteis

3л. durmieron

 

III. При глаголи от 2-ро и 3-то спрежение, чиято основа завършва на „ñ” или „ll” и в Presente de indicative няма преминаване в Pretérito indefinido – 3л. ед. ч. и 3л. мн. ч. се изпуска не удареното “í” от окончанието (тези глаголи са малко. Например: gruñir, zambullir, bullir, hundirse)

Пример:

gruñir

Presente

Pretérito indefinido

1л. gruño

2л. gruñes

. gruñe

1л. gruñí

2л. gruñiste

3л. gruñó

1л. gruñimos

2л. gruñís

3л. gruñen

1л. gruñimos

2л. gruñisteis

3л. gruñeron

 

IV. При глаголи от 3-то спрежение, чиято основа завършва на гласна или на “ñ” и в Presente de indicativo (1, 2, 3 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч.) (е – i) в Pretérito Indefinido 3л. ед. ч. и 3л. мн. ч. тази неправилност се запазва и се изпуска не удареното “í” от окончанието (тези глаголи са малко. Например: sonreir, reír, treír, reñir, teñir и др.)

Пример:

sonreír

Presente

Pretérito indefinido

1л. sonrío

2л. sonríes

. sonríe

1л. sonreí

2л. sonreiste

3л. sonrió

1л. sonreímos

2л. sonreís

3л. sonríen

1л. sonreímos

2л. sonreísteis

3л. sonrieron

 

V. При глаголи, завършващи на – ducir, в Presente de indicativo (czc) в Pretérito Indefinido завършват на: - je, - jiste, - jo, - jimos, - jisteis, - jeron (Например: conducir, traducir, introducir, producir, и др.

Пример:

conducir

Presente

Pretérito indefinido

1л. conduzco

2л. conduces

. conduce

1л. conduje

2л. condujiste

3л. condujo

1л. conducimos

2л. conduís

3л. conducen

1л. condujimos

2л. condujisteis

3л. condujeron

 

 

Реклама