Немски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

 

Satzarten Видове изречения

Според целта на изказването и според позицията на говорещия към това изказване различаваме:

1. Aussagesatz (съобщително изречение):

Служи за това да информира за събития, факти, явления. Личната глаголна форма заема втора позиция в изречението; първата позиция е запазена за подлога.
Er f
ährt nach Berlin.
1 2 … …

Подлогът може да стои и след личната глаголна форма.
Morgen kommen sie aus der Klinik.
1 2 … … …

2. Aufforderungssatz (подбудително изречение):
Това изречение изразява молба, заповед, подкана:
Komm her!
ñSteht auf!

3. Ausrufesatz (възклицателно изречение):
Тези изречения съдържат в себе си силна емоция. Формално погледнато те приличат на съобщителните, но се различават от тях по интонацията.
Wir wollen das sofort!

4. Fragesatz (въпросително изречение)
В зависимост от формата и целта на въпроса различаваме:

а) Entscheidungsfrage
Tези изречения започват с личната глаголна фoрма и на въпроса може да се отговори с да или не.
Fliegt die Maschine morgen? Þ Ja,…./ Nein,….

б) Ergänzungsfrage (Wortfrage)
Това са въпросителни изречения, които започват с въпросителна дума.
Wann ist das Museum geöffnet?

 
 

 

 

Реклама

Последно от форума

Join our Newsletter

Sign up for our newsletter for all the
latest news and information

Newsletter brought to you by MailChimp.