Английски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

Урок №1

Всичко започва отнякъде. Ние ще започнем с аз, ти, той и т.н. В крайна сметка АЗЪТ е важно нещо и не може да бъде пренебрегван с лека ръка. В този урок ще научите формите на личните местоимения и спряжението на глагола, ще съставим изречения с него и ще задаваме въпроси. Та относно личните местоимения:
I – аз
You – ти
He – той
She – тя
It - то /всички неодушевени лица, предмети, обстоятелства, безлични форми, животни и т.н./
We – ние
You – вие
They - те

По-нататък следва още един голям философски въпрос - този за битието и глагола:
I am - аз съм
You are - ти си
He is - той е
She is - тя е
It is - то е
We are - ние сме
You are - вие сте
They are - те са

Много често се срещат съкращения /контракции/ на личното местоимение и глагола съм:
Im
You’re
Hes
Shes
It’s
We’re
You’re
Theyre

А ето го и самото ИЗРЕЧЕНИЕ:

I am Bulgarian. - Аз съм българин/българка (ще забележите, че понятието род gender в английския се среща много рядко и всъщност е анахронизъм)
Честито! Вече съставихте първото си простичко английско изречение. А сега да продължим нататък!
I am Bulgarian.
You are Bulgarian.
He is Bulgarian.
She is Bulgarian.
It is Bulgarian.
We are Bulgarian.
You are Bulgarian.
They are Bulgarian.

Изречението;You are Bulgarian; е положително разказно изречение. За да го превърнем във въпрос ще използваме инверсия - ще поставим глагола на първо място в изречението:

You are Bulgarian. - Ти си българин.
Are you Bulgarian? - Ти българин ли си?

На тези въпроси, които се наричат Общи или да/не въпроси, се отговаря с кратък отговор, състоящ се от местоимението и глагола:

Are you Bulgarian? - Yes, I am. No, I am not.
Is he American? - Yes, he is. No, he isnt.

А сега да направим изречението отрицателно. Ще ни трябва отрицателната частица not:

You are Bulgarian. - Ти си българин.
You are not Bulgarian. (You aren;t Bulgarian) - Ти не си българин.

Отрицателната частица и глаголните форми също образуват съкращения:
I am not
You aren’t
He isn’t
She isn’t
It isn’t
We aren’t
You aren’t
They aren’t
(контракциите се образуват като глаголната форма и частицата not се съчетаят, а на мястото на пропусната буква се поставя апостроф)

Чрез инверсия можем да образуваме и въпросително-отрицателно изречение:

Arent you Bulgarian? - Ти не си ли българин?

 

Примери:
She is a doctor. - Тя е лекар.
Is she a doctor? - Yes, she is.
She isn
t a doctor. - Тя не е лекар.
Isnt she a doctor? - Тя не е ли лекар?

They are friends. - Те са приятели.
Are they friends? - Yes, they are. No, they aren;t.
They aren;t friends.
Aren;t they friends.

We are hungry - Ние сме гладни.
Are we hungry? – гладни ли сме
Yes, we are. – да гладни сме
No, we aren;t. – не, не сме гладни


We aren;t hungry.
Aren;t we hungry?

Пробвайте сами - образувайте въпросите и отрицателните форми на следните изречения:
She is at home. - Тя е в къщи.
You are busy. - Ти си зает.

We are on holiday. - Ние сме на почивка.
He is very tall. - Той е много висок.

А сега да преминем към по-сложните въпроси - тези с въпросителните местоимения кой, какво, кога, къде, защо и т.н. Ето и най-често използваните въпросителни думи и фрази:

Who – кой
Whom – кого
What – какво
When – кога
Where – къде
Which - кой измежду много? /когато конкретизираме кое лице/предмет в дадено множество имаме впредвид/
Whose - чий /въпрос за притежание/
Why – защо
How – как
what time? - в колко часа?
What color? - какъв цвят?
What kind of? - какъв вид?
What sort of? - какъв вид?
What type of? - какъв вид?
How many? - колко? /за брой/
How much? - колко? /за количество/
How often? - колко често?
How long? - колко дълго? /за продължителност/
How far? - колко далеч? /за разстояние/

А сега да се върнем към примера за изречение с глагола „съм“.

He is from Spain.
Who is from Spain? - He is.
Where is he from? - From Spain. 

Въпросът;кой; се задава винаги с глаголна форма за трето лице единствено число. Ако глаголът е употребен с предлог, той обикновено се поставя в края на въпросителното изречение.

On Monday he is usually at home. - В понеделник той обикновено си е в къщи.
Who is at home on Monday? - Кой е в къщи в понеделник?
Where is he on Monday? - Къде е той в понеделник?
When is he usually at home? - Кога обикновено той е в къщи?

She is from Australia. - Тя е от Австралия
Who is from Australia? - Кой е от Австралия Where is she from? - От къде е тя?

Както вече може би сте забелязали, словоредът в английския език е доста устойчив и непроменлив. Когато задаваме общ въпрос /на който може да се отговори с;да; или;не;/, глаголната форма /сказуемото/ излиза на първо място в изречението - сказуемото и подлогът си разменят местата. Когато образуваме специален въпрос, т.е. използваме въпросителна дума или фраза, на първо място поставяме нея, след това глаголната форма и на трето място подлога - извършителя на действието.

А сега пробвайте сами да зададете въпроси към следните изречения:
His car is red. - Неговата кола е червена.
Her car is a Porsche. -Нейната кола е порше.
He is at the movies. - Той е на кино.
It is 7 o‘clock. - Часът е 7.
They are from Italy. - Те са от Италия.
She is 39. - Тя е на 39 години.

Притежателните местоимения в английския имат две форми, които съответстват на двете функции. В първия случай местоимението се употребява в комбинация със съществителното, което определя, а във втория - самостоятелно:

my - мой/я/е/и
your - твой/а/о/и
his - негов/а/о/и
her - нейн/а/о/и
its - негово/а/о/и (за животни, предмети и обстоятелства)
our - наш/а/е/и
your - ваш/а/е/и
their - /а/е/и

Joan is my wife. Tom is my brother. Mr. Smith is his boss.

mine - моят/моята/моето/моите
yours - твоят/твоята/мтоето/твоите
his - неговият/неговата/неговото/неговите
hers - нейният/нейната/нейното/нейните
its – неговото
ours - нашият/нашата/нашето/нашите
yours - вашият/вашата/вашето/вашите
theirs - техният/техната/техното/техните

The book is mine. The car is theirs.

Изразът;of mine/yours/his; означава;един от моите/твоите\; и т.н.

He is a friend of mine. She is a neighbor of mine.

Освен с местоимения, притежанието може да се изрази и по още два начина:

• с падежното окончание - обикновено се употребява за хора

• с предлога of - за неодушевени съществителни, за животни

He is Tom;s father. - Той е баща на Том.
She is the child;s teacher. - Тя е учителката на детето
This is my brother‘s car. - Това е колата на брат ми.
Към съществителните имена в множествено число и имената, завършващи на буквата S се добавя само апостроф:

the girls room - стаята на момичетата;
the Smiths house - къщата на семейство Смит

Когато притежателите са повече от един, окончанието се поставя на края на последния споменат -
This is John, Marry and Paul;s house. - Това е къщата на Джон, Мери и Пол.

И накрая да споменем този важен глагол - to have - имам, притежавам

I have
You have
He has
She has
It has
We have
You have
They have

Прочетете и се опитайте да си преведете текста:
John Mills is an engineer. He is 42. He;s at his office in Boston. His wife, Julia, is at home because she is ill. She is an English teacher. Her students are very good. Julia;s school is in the center of the city. John and Julia have two children - Tom and Scott. They also have a dog. They are a happy family.

А сега попълнете липсващите притежателни местоимения:

John Mills is an engineer. This is ..... job. Julia is ....... wife. She is at ........ home now. ..... school is in the center of the city. This is ....... dog.

СЛЕДВАЩ УРОК >>>

 

Реклама

Последно от форума

  • ??ма мнени?

Join our Newsletter

Sign up for our newsletter for all the
latest news and information

Newsletter brought to you by MailChimp.