Английски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

 

 

ВИНАГИ, ПОНЯКОГА, НИКОГА...- част 1

 

Ето, че идва ред да обясним как се образуват различните видове изречения, в които използваният глагол не е нито;съм, нито модален.
За да направим това, ще Ви запознаем с първото глаголно време в английския език - Сегашно просто време.
Сегашно просто време изразява най-общо три неща: 

 

1. Действия, които се извършват обичайно и регулярно;
2. Действия, които са характерни за дадена личност
3. Всеизвестни, научни факти.

 

I wake up at 7 every morning. - Аз се будя в 7 часа всяка сутрин.
He goes to work by bus. - Той ходи на работа с автобус.
She speaks 4 languages. - Тя говори 4 езика.
He runs fast. - Той тича бързо.
Water freezes at 0 degrees Celcius. - Водата замръзва при 0 градуса.
The Moon revolves around the Earth. - Луната се върти около Земята.

Формите на глаголите в Сегашно просто време съвпадат с инфинитива на глагола, освен в 3 л. ед. ч., когато към инфинитива се прибавя окончание; или;es.
I work
You work
He works
She works
It works
We work
You work
They work

 

Окончанието;/ es /; се прибавя към глаголите, завършващи на -ss, -sh, -ch, -x, -o:
he kisses
he pushes
he catches
he boxes
he goes

 


Когато глаголът завършва на -y, а предходната буква е съгласна, -y се разпада на;ie/; при добавяне на окончанието:
I carry - he carries
I try - he tries
I hurry - he hurries

 

Важно да се отбележи спряжението на глагола;do, защото той е спомагателен за Сегашно просто време:
I do (dont)
You do (dont)
He does (doesnt)
She does (doesnt)
It does (doesnt)
We do (dont)
You do (dont)
They do (dont)

 

Глаголът „have“ също образува неправилна форма за трето лице:
I have
You have
He has
She has
It has
We have
You have
They have

 

Глаголът do се използва за образуването на въпросителни и отрицателни изречения и участва в кратките отговори:

 

We live in a house.
Do you live in a house? - Yes, we do. No, we dont.
We don;t live in a house.

 

He plays tennis well.
Does he play tennis well? - Yes, he does. No, he doesnt.
He doesnt play tennis well.

 

В следващия урок ще се запознаем с характерните за Сегашно просто време наречия, както и с повече примери и упражнения за неговата употреба. Но сега можете да направите упражнения за образуване на въпросителна и отрицателна форма като следвате примера: 

 

ПРИМЕР:

 

They have two sons.
Do they have two sons? Yes, they do. No, they don;t.
They don;t have two sons

 

1. She lives in Paris.
2. He plays the piano.
3. They work in an office.
4. He drinks a lot of coffee.
5. We go to the movies every Friday. 

 

<<<ПРЕДИШЕН УРОК ====== СЛЕДВАЩУРОК >>>

 

 

 

Реклама

Последно от форума

  • ??ма мнени?

Join our Newsletter

Sign up for our newsletter for all the
latest news and information

Newsletter brought to you by MailChimp.