Английски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

Сегашно продължително време 

Вече знаете как да изразите действия, които се извършват постоянно или регулярно, или са насочени към бъдещето. Но как да изразим на английски действия, които се случват или извършват в момента на говорене?
Сегашно продължително време изразява действия, които се извършват в самия момент на говорене или в кратък бъдещ момент:
The girl is helping her father. - Момичето помага на баща си.
They are making a salad. - Те правят салата.

Образуване:
Сегашно продължително време (Present Continuous Tense) се образува с помощта на формите на глагола be за всяко лице и число + сегашното причастие на основния глагол, а то се образува като към глагола се прибави окончание –ing:
to work:
I am working
You are working
He is working
She is working
It is working
We are working
You are working
They are working

При образуване на формата на сегашното причастие (глаголът + ing) трябва да се спазват няколко правила:

1. когато инфинитивът завършва на -е, при добавяне на окончанието -ing, то отпада:
to come – coming
to give – giving
2. когато инфинитивът завършва на една съгласна, пред която има кратка или ударена гласна (тя се чете кратко, а не както в азбуката), съгласната се удвоява, за да се запази произношението на глагола без промяна:
to stop – stopping
to hit – hitting
to prefer - preferring 
3. В британския английски: когато инфинитивът завършва на -l след гласна, -l се удвоява:
to travel - travelling (брит.), traveling (амер.)
to level - levelling (брит.), leveling (амер.)
4. когато инфинитивът завършва на -ie, при добавяне на окончанието то се променя в -y: to lie – lying
to die - dying

А сега да образуваме изречения:
He is working at the moment. - Той работи в момента.
The children are sleeping. - Децата спят.

Отрицателната форма се образува по следния начин:
He isn;t working at the moment. The children aren;t sleeping.
Ето как се образуват въпросителните и отрицателните изречения: Is he working at the moment?- Yes, he is. No, he isn;t.
Are the children sleeping? - Yes, they are. No, they aren;t.
Who is working at the moment? Who is sleeping?
What is he doing at the moment? What are they doing now?
When is he working? Where are they sleeping?

УПРАЖНЕНИЯ:
I.Поставете глагола, даден в скобите, в правилна форма:
ПРИМЕР:
She (drive) her car at the moment.
She is driving her car at the moment.
1. He (watch) the evening news on TV now.
2. They (listen) to his Beatles collection.
3. I (cook) dinner for my family and friends.
4. She (talk) on the phone with her mother.
5. We (prepare) for our meeting at the office.

ІІ. Задайте въпроси към следните изречения:
1. He is standing on the corner of the street.
2. She is writing a letter to her brother.
3. They are swimming in the hotel swimming pool.

<<<ПРЕДИШЕН УРОК ====== СЛЕДВАЩУРОК >>>

 

Реклама