Английски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

THE PARTICIPLE - ПРИЧАСТИЕТО

Вече знаете как се образуват сегашните и минали форми на причастията на глаголите - сегашното причастие (Present Participle) се образува с добавянето на окончението, а миналото (Past Participle) има различни форми според вида на глагола. При правилните глаголи се добавя окончание -ed. Миналите причастия на неправилните глаголи имат собствени форми. Освен като глагол, причастията могат да се употребяват и като наречия, и като прилагателни.
В днешния урок ще се спрем именно на тази употреба - причастията в ролята на прилагателни.

increasing profit - нарастваща печалба
broken heart - разбито сърце
working hours - работно време

Най-грубо може да се каже, че по неписано правило сегашните причастия представляват определения на вещ или обстоятелство, а миналите причастия - на личности /разбира се има твърде много изключения от това неписано правило/:

worrying - тревожен, предизвикващ тревога
worried - разтревожен, обезпокоен
The situation was quite worrying. - Ситуацията бе обезпокоителна.
His worried expression made me cry. - Разтревоженият израз на лицето му ме разплака.

tiring – уморителен
tired - уморен, изтощен

The book was very interesting. - Книгата бе много интересна.
He was interested in the book. - Той бе заинтересуван от книгата.

Ето още няколко примера:
frightening – плашещ
fascinating – очарователен
exciting – вълнуващ
surprising - изненадващ
frightened – изплашен
fascinated – очарован
excited – развълнуван
surprised – изненадан

УПРАЖНЕНИЯ

I. Изберете правилната форма на причастието в следните изречения:
1. The test was quite ... .
a. tiring b. tired

2. I think the new computer game is really ...... .
a. amusing b. amused

3. All he wanted was to lay his ..... head on the pillow.
a. tiring b. tired

4. She was absolutely ...... by the film.
a. boring b. bored

5. Jumping with a parachute is a ....... experience.
a. terrifying b. terrified

6. She was .... by his romantic gesture.
a. charming b. charmed

7. He is a very ....... person.
a. interesting b. interested

8. I am quite ..... with the Chinese culture.
a. fascinating b. fascinated

HOW TO MAKE A TELEPHONE CALL
Как да проведем телефонен разговор
Понякога това се оказва непреодолимо препятствие, а всъщност е толкова лесно...

A: Good afternoon, Seamen Trading, may I help you?
B: I would like to speak to Mr. Johnson.
A. Do you know his extension?
B. No, but he works in the Marketing Dept.
A: Im sorry, the lines busy, will you hold?
B: Yes, Ill hold.
A: Im putting you through.
C: Marketing, Tim Cross speaking.
B: Could I speak to Mr. Johnson, please?
C: Im sorry, hes in a meeting at the moment.
B: Do you know when hell be back?
C: He should be back in an an hour. Would you like to leave a message?
B: Yes, please ask him to call Clara Still on 567 89 43.
C: You are welcome. Ill see he gets your message.
B: Thank you very much.

VOCABULARY
May I help you? - С какво мога да Ви помогна?
extension - вътрешен номер
the line is busy - линията е заета
to hold the line - оставам на линията
to put through - свързвам по телефона
Would you like to leave a message? - Искате ли да оставите съобщение?
Ill see he gets the message - ще се погрижа да получи съобщението.

А ето още няколко полезни фрази и примери:
A. Hello, is this Mrs. Prest? - Здравейте, Г-жа Прест?
B. This is she./Speaking. - На телефона.
A. Good morning.I would like to speak to Mrs. Great.
B. I am afraid she is not in the office right now.
A. I see. When do you expect her to be back?
B. She should be back at about 3 p.m.
A. Ok, Ill call her later then.
B. Yes, please do.

EXERCISES

Опитайте се да съставите подобни диалози за следните ситуации:
1. Calling Mr. Brown. Connected to his office. Talking to his secretary. Leaving a message for him.
2. Calling Mrs. Smith from the Sunlit Beaches Travel Agency. Arranging a meeting with her at 5 oclock in the afternoon.
3. Calling Ms.Tulip, a real estate agent. Asking about an apartment to rent. Setting an appointment to see the flat.

 

Past Continuous Tense - part 1
Минало продължително време - част 1

Past Continuous Tense изразява продължителни действия /а не кратки или еднократни/, извършени в определен минал момент. На български това време се превежда с минало несвършено:

I was watching the news at 8 oclock yesterday. - Гледах новините в 8 часа вчера.
The boy was writing his homework. - Момчето пишеше домашното си.
The girls were chatting in the living-room. - Момичетата бъбреха във всекидневната. 

Past Continuous Tense се образува с помощта на спомагателния глагол beв минало време и сегашното причастие на основния глагол: 
I was working.
You were working.
He/She/It was working.
We were working.
They were working.

Две паралелни продължителни действия в миналото се свързват със съюза while - докато:
I was reading the paper while he was talking on the phone.
They were washing the clothes while we were cooking the dinner.
You were listening to the radio while she was telling the kids a fairy-tale.

Две паралелни действия, едно от които е продължително, а другото - кратко или еднократно, се изразяват съответно с Past Continuous Tense и Past Simple Tense и обикновено се свързват с относителното местоимение when - когато:
I was cleaning the house when the doorbell rang.
He was crossing the street when he heard a loud crash.
They were arranging the chairs when their boss came into the hall.

А сега да образуваме отрицателните и въпросителни форми:
The sun was shining.
The sun was not (wasnt) shining.
The girls were laughing.
The girls were not (werent) laughing.
Was the sun shining? - Yes, it was. No, it wasnt.
Were the girls laughing? - Yes, they were. No, they werent.
What was shing?
When was the sun shining?
Who was laughing?
What were the girls doing?
Why were the girls laughing?

<<< ПРЕДИШЕН УРОК ====== СЛЕДВАЩ УРОК >>>

 

Реклама