Английски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

Past simple

 

Positive

Negative

Question

I

You

He

She

It

We

You

They

 

 

worked.

slept.

 

 

didn’t work.

didn’t sleep.

I

You

He

Did She sleep?

It

We

You

They

 

При образуването на минало просто време глаголите се делят на правилни и неправилни.

· Правилни глаголи: от основната форма на глагола, като добавяме окончанието –ed

· Неправилни глаголи: формата за минало време се образува неправилно –

go-went, come-came, have-had, do-did, leave-left…

 

Употреба: Минало просто време използваме, когато говорим за:

 

· Действие или състояние, което е започнало и свършило в миналото.

I studied until late last year.

· Обичайно повтарящо се действие в миналото.

When we were children, we often played together.

· Действие или състояние, което е било характерно за подлога в миналото.

She lived in Sofia last year.

· Общоизвестен факт или истина, отнасящ се до миналото.

The Earth began 4 500 000 000 years ago.

 

Time markers: най-често използваните времеви изрази с минало просто време са:

yesterday, last night/week/month/year, two hours/days/months ago, in January, in 2006

Реклама