Английски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

Определителен член

Основната разлика мезду Английския и Българския език по отношение на граматичната категория член , която трябва да запомним е тази , че в Английския членът е не част от думата , а отделен елемент , който е предпоставен или стои пред всяка дума -a book , an angel , the classroom.

Правилата за поставянето на определителния член са същите , както и в Българския език.

Непълен член поставяме с  а и an ,а пълен с  the.

Трябва да запомним , че непълен член се поставя само в единствено число и употребата му в множествено е граматическа грешка.В множествено число мозем да си позволим употребата само на пълен член.

a book , an icecream , the books , the students

! И не забравяйте - определителен член пред местоимения и глаголи не се поставя /моите ученици често допускат подобна грешка/

Тук  ще разгледаме някои основни правила , от които зависи употребата на непълния член a и  an.
Обикновено пред съществителни , които започват с гласен звук поставяме непълния член
an:
an elephant,an orange,an egg,an icecream,an alphabet
Пред съществителни , които започват със съгласен звук поставяме непълния член a:
a book,a brother,a blackboard,a bear, a beer

! И не забравяйте-непълен член се пише само пред съществителни в единствено число.
А тук имате възможност да проверите своите знания и да поставите съответния член пред думите:
book,elephant,maths,cooker,child
class,children,student,gift,pool

 

Реклама