Английски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

 

 

МЕСТОИМЕНИЯ

 

Тук ще разгледаме Местоименията в Английския език,видовете,случаите им на употреба,ролята им в изреченията заедно с някои примери.
Да започнем с видовете местоимения.
В Английския език , местоименията се делят на лични , втора форма на личните местоимения,притежателни,абсолютна форма на притежателните местоимения,възвратни ,показателни ,въпросителни  и   неопределителни местоимения.
Всяко едно от тях има своя задача в езика , своя роля в изречението и собствени правила по които функционира.Обща характеристика на всичките е , че те имат форми за трите рода,лица и двете числа в езика.
Ще ви припомним , че освен посочените по-долу неопределителни местоимения се използват също many,few /в отрицателни и въпросителни изречения с броими съществителни/ , much,little /в отрицателни и въпросителни изречения с неброими съществителни/  и  a lot of -в утвърдителни изречения с двата вида съществителни.
Неопределителните местоимения се комбинират , както е посочено на таблицата.
Показателните местоимения имат форми за единствено и множествено число,те се деферинцират по това  дали предмета , който показват е близо или далеч.

 

 

Лични местоимения

 

1. I    - Аз

1.We - Ние

2. You  - Ти

2. You - Вие

3. He

Той

3. She

Тя

3. It

То

 

3. They - Те

 

Възвратно лични местоимения

 

1.  Me   - Mен

1. Us  -Нас

2.  You  -Теб

2. You  -Вас

3. Him

Него

3. Her

Нея

3. It

Него

 

3. Them  -Тях

 

Въпросителни местоимения

 

Who

Кой

Whom

На кого

Whose

Чий

Which

Кой е

What

Какво

Неопределителни местоимения

no-

body , one , thing , where

any-

body , one , thing , where

every-

body , one , thing , where

some

body , one , thing , where

 

Показателни местоимения

 

This  - ед.ч.

Това

That  - ед.ч.

Онова

These - мн.ч.

Тези

Those - мн.ч.

Онези

 

 

Възвратни местоимения

 

1. Myself - на мен

1. Ourself - на тях

2. Yourself - на теб

2. Yourself - на вас

3.Himself

на него

3.Herself

на нея

3.Itself

на него

 

3. Theirself - на тях

 

Притежателни местоимения

/абсолютни форми/

 

1. Mine -Мой

1. Ours -Наш

2. Yours -Твой

2. Yours -Ваш

3.His

Негов

3.Her

Неин

3.Its

Негово

 

3. Theirs  -Техен

 

Притежателни местоимения

 

1. My -Мой

1. Our  -Наш

2. Your -Твой

2. Your -Ваш

3.His

Негов

3.Her

Неин

3.It

Негово

 

3. Their -Техен

Реклама