Английски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

 

ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ

Прилагателните имена в Английския език  имат същите словообразувателни принципи , както и съществителните.В този процес участват представки и наставки , както  ще видите в таблиците по-долу.Прилагателното име , както и в Българския език се съгласува по род и число със съществителното.Особеното при прилагателните имена е , че те имат степени за сравнение или още наричани производни степени.

Запомнете , че от съществителни за цвят също се образуват прилагателни пр. broun-brounish,green-greenish.В това словообразуване участва наставката  -ish.

Словообразуване с представки

 

 

co-existent

съ-

a-simetrical

не-

anti-atomic

анти-

circum-lunar

около-

demi-official

полу-

dis-advantages

не-

ex-changeble

взаимо-

hyper-acoustic

свръх-

in-capable

не-

inter-national

между-

non-agressive

не-

over-delicate

свръх-

post-glacial

след-

pre-capitalist

до-

self-confident

само-

un-developed

не-

trans-continental

транс-

 

Словообразуване с наставки

 

 

-ful

beautiful

-less

armles

-ive

successive

-ic

atomic

-al

musical

-able

valuable

-ible

possible

-ary

legendary

-ar

nuclear

-ish

Polish

-y

rainy

-ous

dangerous

-ly

kindly

-ory

contributory

-ed

professed

-ant

radiant

-ing

amazing

-some

longsome

-ish

brounish

 

Прилагателните имена имат три сравнителни степени , както и в Българския език - основна , сравнителна и превъзходна.В Английския език те могат да се появяват , като наставки -

deep - deeperthe deepest ,

като отделни думи -

beautiful  - more beautiful  - the most beautiful ,

или като специални форми на прилагателното  -

good  - better the best 

Реклама