Английски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

 

НАСТАВКИ – SUFFIXES

 

1.

Наставки, показващи деятел или лице, което принадлежи към дадена професия, категория и т. н.

-er: farmer, teacher, sender
-ar: beggar, liar
-or: sailor
-er officer
-eer: pioneer
-or orator, inventor
-ar: scholar
-ier: brigadier .
-ee: absentee, refugee, referee, employee, addressee
-ent: student, agent
-ant: assistant
-ist: scientist, specialist

Съществителни, образувани с наставките -er, -w, -т, обикно вено означават деятел: teacher учител,
reader
читател, четец, sailor моряк, scholar учен и пр. Почти от всеки английски глагол може да се образува съществително име с наставка -er със значение на деятел. Трябва да се внимава при превеждането на тези съществителни на български, особено когато са придружени от определение,
напр.:
аn early riser
човек, който става рано. ранобудник; a poor sleeper човек, които спи лошо, който страда
от безсъние; a diner-out човек, който (обича да) обядва навън.

Някои съществителни на -ег обаче означават предмет или място, свързано с някакво действие:
sleeper
спален вагон, reader читанка и пр.

С наставките -ег, -or се образуват и съществителни, които показ ват средство за производство или инструмент: duster кърпа за прах, tractor, elevator.

2

Наставки, с които се образуват отвлечени съществителни име на:

-dom: freedom, wisdom
-hood: manhood, brotherhood, childhood, neighbourhood
-ship: friendship, hardship, leadership
-ness:
kindness, darkness, business, happiness
-th:
health, truth, warmth, depth, length, strength
-age: courage, postage, average
-ment: government, experiment, department
-y, -ey: family, army, economy, journey
-cy: diplomacy, conspiracy
-ry: country, poetry, peasantry
-ty: liberty, poverty, loyalty
-ure: nature, agriculture, mixture
-ion: dictation, composition, discussion
-ancy, -ency: infancy, agency
-ance, -ence: resistance, importance, difference
-ice: justice, notice
-al:
arrival, portrayal
-ism:
socialism, materialism
-asm: sarcasm

Наставката -ship показва състояние, придобито положение или служба :
friendship приятелство, дружба
consulship служба на консул
eadership водачество

Наставката - hood показва естествено, непридобито състояние или качество :
manhood - мъжество
hardihood - издръжливост
brotherhood - братство и пр.

     
     
     

ПРЕДСТАВКИ – PREFIXES

В английския език няма представки, с които се образуват само съществителни имена.
Представките
un-, dis-, mis-, ante- и пр. се употребяват за образуване както на съществителни имена, така и на глаголи, и на прилагателни :

undress ν. — събличам се
dis
appear ν. — изчезвам
un
known о. — неизвестен
dishonest о. — нечестен
unemployment п. — безработица
disharmony п. — дисхармония

 

Реклама