Английски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

 

ВИДОВЕ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА - CLASSIFICATION OF NOUNS

 

Съществителните в английския език биват:

Собствени (Proper Nouns) — пишат се винаги с главна буква:
Peter, Bulgaria, England
Обикновено собствените имена не приемат член.
За изключения виж Special Uses of the Definite Article.

Те се разделят на:

1. Броими (Countables) - имената на неща, които могат да се броят и следователно могат да имат и ед. и мн. число:
Броимите съществителни могат да означават:
а) отделни предмети (individual):
a book - books, a mountain - mountains

б) група от еднородни предмети или лица - събирателни (collective); тъй като събирателните са броими   съществителни, те приемат неопределителен член в ед. число и могат да се употребяват и в мн. число:
a family - families, a team - teams, a class - classes

Когато подлогът в едно изречение е събирателно съществително в ед. число, сказуемото може да бъде в ед. или мн. число:
The football team is playing very well. Футболният отбор играе много добре.
The football team are coining. Футболният отбор идва.

Някои събирателни съществителни се употребяват винаги със сказуемо в мн. число, макар че по форма са ед. число.
Такива са: people, police, cattle, poultry:
Many people were there. Там имаше много хора. The cattle are grazing. Говедата пасат.

People може да бъде и броимо съществително с форми за ед. и мн. число. Тогава то значи "народ" и може да приеме неопределителен член в ед. число:
They are a brave people. Те са храбър народ. All peoples fight for peace. Всички народи се борят за мир.

2. Неброими (Uncountables) - имена на неща без определена форма и големина, които не могат да се броят. Те обикновено не приемат неопределителен член и нямат мн. число.
Неброимите съществителни биват:
а) конкретни - имена на материали (material):
wool, milk, water, air, iron, ink, snow, silk, steel
б) отвлечени (abstract):

beauty, truth, light, time, bravery, work, history

Деленето на съществителни в английския език на нарицателни и собствени, броими и неброими е свързано с употребата на граматичния член. Дали те се употреби определителен или неопределителен член, или ще се изпусне членът, зависи главно от вида на съществителното.

 

Реклама