Английски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

 

ЧЛЕНУВАНЕ - THE ARTICLE

 

В английския език има неопределителен член - a, an, и определителен член - the. Върху члена не пада ударение. Членьт стои пред съществителното, към което се отнася:
a book, an apple, the teacher, the weather, the ink

Ако съществителното е употребено с прилагателно или друго определение, членът стои обикновено пред прилагателното (определението):
a true story, a tine house, the red pencil

В следните случаи членът се поставя след определението, непосредствено пред съществителното:

1.

Пред both и all никога не стои член. След тях понякога може ла стои определителен член:

 

I read both books.
Both (the) brothers are very good sportsmen.
All the boys were very happy.

Прочетох и двете книги.
И двамата братя са много добри спортисти.
Всички(те) момчета бяха много щастливи.

2.

След прилагателни, пред които стоят as, so, too, how:

 

He is as good a brother as you may  wish.

So brave a man!
How brave a man!

It
was too cold a day for walks.

Той е такъв добър брат. какъвто можеш само да желаеш?
(По-добър брат не може да желае човек!)
Такъв храбър човек!
Какъв храбър човек!
Денят беше твърде студен за разходка.

3.

След half:

 

She came half an hour later. 
Half a bottle
will do.

Тя дойде половин час no-късно.
Половин бутилка ще стигне.

4.

Членът се поставя след such и след what пред другите определения, когато се.употребявят във възклицателни изречения:

 

Such a nice little house!
What a beautiful
flower!
What an
idea!

Такава хубава къщичка!
Какво хубаво цвете!
Що за идея!

5.

При rather и quite членът може да стои пред или след тях. В говоримия език се слага обикновено след тях:

 

This is rather a good meal. 
This is a rather good meal.

This is quite a different matter.
This is a quite different matter.

Това ядене е доста хубаво.


Това е съвсем друг въпрос.


Употребата на члена - определителен и неопределителен, в английския език е свързана главно с класификацията на съществителните, докато в българския език употребата на определителния член зависи главно от синтактичната служба на съществителното.

 

Реклама