Английски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

 

СПОМАГАТЕЛНИ ГЛАГОЛИ - AUXILIARY VERBS


В английския език има следните спомагателни глаголи, с които се образуват глаголни времена, накло

МОДАЛНИ ГЛАГОЛИ И ЗАМЕСТИТЕЛИТЕ ИМ - MODAL VERBS AND THEIR SUBSTITUTES
нения и страдателен залог: be, have, do. shall (should), will (would).

 

Модалните глаголи в английския език са can (мога), may (бива, мога, нека, май), must (трябва, задължен съм да), ought (би трябвало, трябва).
Освен тях като модални глаголи се употребяват и разгледаните спомагателни глаголи.
Глаголите
need (необходимост, нужда, нуждая се от, нужно е, потребност) и
d
are (дръзвам, предизвиквам, смея) се употребяват и като самостоятелни, и като модални:

Глаголите
can, may, must, shall, will, ought се наричат още дефективни (Defective verbs), защото нямат инфинитив е минало причастие.

Can, may, shall, will,имат форми за the Prceent и the Past Simple Tense, a must и ought имат само една форма. Никой от тези глаголи няма лични окончания. Въпросителната и отрицателната им форма се образуват без помощта на спомагателния глагол do, чрез инверсия.

can:
I (you. he) can;
I
cannot, I can't.
I
could, I couldn't
.
Can I? Can't Р could I? Couldn't I?

may:
I (you. he) may;
I
may not, I mayn't; I might; I mightn't
;
may I? mayn't I?
; might I?; mightn't I?

must:
I
(you. he) must;
I
must not
, I mustn't;
rnu
st I?; mustn't I?

ought:
I
(you, he) ought;
I
ought not, I oughtn't;
ought
I?; oughtn't I?

Реклама