Английски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

 

ГЕРУНДИЙ - THE GERUND

Герундият е нелична глаголна форма с функции на глагол и на съществително. В българския език такава форма не съществува. В много от функциите си герундият прилича на инфинитива. Той се превежда на български с да-форма, с отглаголно съществително или с подчинено изречение.

I. Като глагол:

1.

Геруидият има време и залог:

 

Tense

Active

Passive

Present

writing

being written

Perfect

having written

having been written

 

 

Формите на герундия съвпадат с формите на сегашното причастие, но герундият се различава от причастието по службата си в изречението.
The Present Gerund показва действие, което става едновременно с действието на глагола в изречението:

 

I am surprised at hearing It.

Изненадан съм да чуя това.

 

She likes reading.

Тя обича да чете.

 

She liked being read to.

Тя обичаше да й се чете.

 

The Perfect Gerund показва действие, което е станало преди действието на глагола:

 

I remember having told him.

Спомням си, че му казах

 

Don't you remember having been here before?

He си ли спомняш, че си бил тук преди?

 

The Present Gerund се употребява вместо the Perfect Gerund след глаголите remember, excuse, forgive, thank, be sorry и обикновено след някои предлози като on, after, without, тъй като от значението им е ясно, че действието на герундия предхожда това на глагола. The Perfect Gerund също може да се употреби след тези глаголи и след предлози:

 

I remember hearing him twice ("having heard him twice).

Спомням си, че съм го слушал два пъти.

 

Thank you for coming ( = for having come).

Благодаря ти, че дойде.

 

I am sorry for saying that (= for having said).

Съжалявам, че казах това.

 

Please, excuse my not answering you before ( = not having answered).

Моля. извинете, че не Ви отговорих по-рано.

 

He left after drinking the wine (having drunk).

Той си тръгна, след като изпи виното.

 

On receiving (On having received) the letter I decided to see him.

След като получих писмото, реших да го видя.

 

Герундият на преходните глаголи има форма за страдателен залог:

 

He neither likes reading aloud nor  being read aloud to.

Той нито обича да чете на глас, нито да му се чете на глас.

 

След някои глаголи като need, want, deserve, require и прилагателното worth се употребява the Active Gerund вместо the Passive Gerund:

 

The room wants (needs) sweeping.

Стаята има нужда от метене.

 

The child deserves praising.

Детето заслужава да се похвали.

 

The book is worth reading.

Тази книга заслужава да се прочете.

     

2.

Може да се определя от наречие:

 

Walking slowly tires me.

Ходенето бавно ме изморява.

     

3.

Приема пряко или предложно допълнение:

 

He prefers reading books.

Той предпочита да чете книги.

 

I like listening to the wireless.

Обичам да слушам радио.

     

II. Като съществително герундият може да бъде в изречението подлог, сказуемно определение, допълнение и да се употребява след предлог:

 

Reading Shakespeare in the original is very difficult. (Subject)

Да се чете Шекспир (четенето на Шекспир) в оригинал е много трудно.

 

Sleeping in the open is very pleasant.

Да се спи (спането) на открито е много приятно.

 

И инфинитивът може ди служи за подлог в изречението.
To read Shakespeare in the original...
To sleep in the open..

Ho герундият обикновено изразява, че говорещият знае от собствен опит това, което твърди, или пък че често извършва това действие, докато с инфинитива се изразява само едно общоприето мнение или отношение.

 

I am thinking of going there. (Prepositional Object)

Мисля да отида там. (Предложно допълнение)

 

I am tired of tаlking.

Омръзна ми да говоря.

 

He began by explaining It.

Той започна да го обяснява.
Той започна като го обясни.

 

She is fond of dancing.

Тя обича да танцува.

III. Герундият може да се употреби и като определение и обоятелствено пояснение и тогава винаги се предхожда от предлог:

 

Определение:

 

This is the best way of doing it.

Това е най-хубавият начин да се направи това.

 

Обстоятелствено пояснение за време:

 

On hearing of his arrival they went  to meet him.

Като чуха за пристигането му, те отидоха да го посрещнат.

 

Обстоятелствено пояснение за начин:

 

We returned home without having seen him.

Върнахме се вкъщи, без да го видим.

IV. Герундият може да има свой подлог (логически подлог), който е съществително в притежателен падеж или притежателно местоимение:

 

I don t like John's staying up so late.

Не ми харесва, че Джон стои толкова до късно.

 

Our going there was very sudden.

Нашето отиване там беше много ненадейно.

 

В говоримия език често се употребяват като подлог на герундия лични местонме-нин в косвен падеж вместо притежателни местоимеиия:

 

Do you mind me opening the window?
(вместо - my opening the window?)

Имаш ли нещо против да отворя прозореца?

V. Герундият се употребява след някои глаголи, които показват започване, продължение или спиране на действието, като: keep, being, start, go on, keep on, continue, stop, finish, give up:

 

She went on working.

Тя продължи да работи.

 

Stop talking.

Престанете да приказвате.

 

Следните глаголи и изрази се употребяват само с герундий:
admit - допускам, признавам
endure — понасям, изтрайвам
appreciate — ценя (високо)
enjoy — наслаждавам се на
avoid — избягвам, отбягвам
escape — избягвам, изтръгвам се
consider — обмислям, размислям
excuse — извинявам
contemplate — размишлявам, съзерцавам
face — приемам смело, не трепвам пред
delay — отлагам, забавям
feel like — ще ми се да
deny — отричам
finish — свършвам, довършвам
detest — мразя, ненавиждам
forgive — прощавам
dislike — не харесвам, не обичам (След dislike може да се употреби u ннфинитив, но това не се среща често,)
can't help — не мога да не
practise редовно върша (нещо)
imagine — представям си
resent — възмущавам се от
involve — замесвам (се), забърквам (се)
resist — съпротивлявам се на
risk — рискувам
mind — имам нещо против
can't stand — не мога да понасям
miss — избягвам, избавям се от, едва не
suggest — предлагам, внушавам
understand — разбирам
postpone — отлагам
Avoid overeating. Избягвай да преяждаш.
Excuse my being late. Извинете, че закъснях (закъснението ми).
Do you mind shutting the door? Имате ли нещо против да затворите вратата?
I
mentioned having seen him before. Споменах, че съм го виждал.
I
don' feel like going to the cinema. He ми се ходи на кино.
He only just missed being killed. Едва не го убиха.
I
practise early rising. Редовно ставам рано.
Does he resent my being here? Той възмущава ли се, че съм тук?

     
 

Следните глаголи се употребяват с герундий или с инфинитив, като обикновено значението им леко се променя:
advise — съветвам
allow — разрешавам
attempt — опитвам се, заемам се
can't bear — не мога да понасям
like — обичам, харесвам
love — обичам, любя
permit — разрешавам
prefer — предпочитам
begin — започвам
propose — предлагам, възнамерявам
cease — спирам
continue — продължавам
regret — съжалявам
forbid — забранявам
remember — помня, спомням си
forget — забравям
see — виждам
go on —продължавам; преминавам към
start — започвам
stop — спирам, преставам
hate — мразя
try — опитвам се, старая се
hear — чувам
watch — наблюдавам, гледам
intend — възнамерявам

     
 

Когато след глаголите attempt, begin, start, intend, propose има глаголи като know, understand и под. употребява се инфинитив, а не герундий.
Можем да кажем:

 

I begin working. или I begin to work.

Започвам да работя.

 

Но можем да кажем само:

 

I begin to understand.

Започвам да разбирам.

     
 

След глаголите love, like, hate, remember, regret и prefer герундият се употрсбява за да изризи обичайно действие или минало действие, а инфинитивът - за бъдеще време или в условни изречения:

 

I love going to the cinema.

Обичам да ходя на кино. (въобще, обичайно действие)

 

I should love to come with you.

С удоволствие бих дошла с вас. (условно изречение)

 

I hate getting up early.

Мразя да ставам рано. (въобще)

 

I'd (would) hate to explain it again.

Би ми било много неприятно да го обяснявам отново. (условно изречение)

 

I like going to the theatre but my sister prefers going to inc cinema.

Обичам да ходя на театър, но сестра ми предпочита да ходи на кино. (въобще)

 

Would you like to go by sea or by air?

С кораб ли бихте искали дa пътувате, или със самолет. (бъдещо действие)

 

She likes her children to play in the garden.

Тя обича (счита, че е хубаво) децата и да играят в градината.

 

She likes her children to go to a dentist twice a year.

Тя обича (мисли, че е правилно)  децата и да ходят на зъболекар два пъти годишно.

 

She likes watching TV.

Тя обича (приятно и е) да гледа телевизия.

     
 

След prefer ... to се употребява i ерундий и след prefer, и след to:

 

I prefer driving to walking.

Предпочитам да се возя, отколкото да ходя пеша. (въобще)

     
 

След permit, allow и advise се употребява инфинитив, ако след тях има пряко допълнение:

 

I allow him to smoke.

Разрешавам му да пуши.

 

I advised them to go.

Посъветвах ги да отидат.

     
 

Но ако няма пряко допълнение, употребява се герундий:

 

I allow smoking.

Разрешавам да се пуши (пушенето)

 

I advise going.

Съветвам да се отиде.

 

go on + герундий — същата дейност продължава:

 

He went on reading.

Той продължи да чете.

 

go on + инфинитив — промяна на дейността:

 

She gave them the information and went on to explain the difficulties.

Тя им даде информация и продължи, като им обясни трудностите.

     
 

Забележете. че при глаголите stop, target и remember употребата на ннфинитив или герундии променя смисъла на глагола:

 

He stopped to smoke.

Той спря, за да запуши.

 

He stopped smoking.

Той престана да пуши.

 

Don't forget to go there.

He забравяй да отидеш там. (бъдещо действие)

 

I shall never forget seeing it for the first time.

Никога няма да забравя когато го видях за първи път. (минало действие)

 

Remember to lock the door.

He забравяй да заключиш вратата. (бъдеще действие)

 

I remember locking the door.

Спомням си, че заключих вратата. (минало действие)

     

VI. След предлози в английския език се употребява герундий независимо от това, дали на български се употребява да-форма, или подчинено изречение. Например след глаголи и изрази с глаголи, след които се употребява предлог, като:

 

accuse of - обвинявам в
approve of - одобрявам
be afraid of - страхувам се от
be capable of — способен съм да
be disappointed at - разочарован съм от
be engaged in — зает съм да
feel like - me ми се да
be fond of — обичам да
be (in)capable of — (не)епоеобвн еъм да
be interested in - интересувам се от
look forward to — очаквам с нетърпение
be proud of - гордея се с
be responsible for = отговорен съм за
be surprised at = изненадан съм от
be tired (sick) of - омръзнало ми е да
be used to — свикнал съм да
get (become) used to - свиквам да
consist in - състои се в
count on - разчитам на
depend on — завися от
disapprove of - не одобрявам
hear of — чувам за
insist on - настоявам да
object to — имам нещо против
persist in - упорствувам
prevent from — преча да (на)
rely on - разчитам на
spend in - прекарвам в
succeed in - успявам да
suspect of — подозирам в
think of — мисля, възнамерявам да и т. н.
.

 

Are you afraid of going there?

Страхуваш ли се да отидеш там?

 

He was accused of deserting the ship.

Обвиниха го, че е напуснал кораба

 

She isn't capable of doing such а thing.

Тя не е способна да извърши такова нещо.

 

He insists on staying here.

Той настоява да остане тук.

 

I feel like going to a film.

Ходи ми се на кино.

     
 

Обърнете внимание, че to в изразите look forward to, be (get, become) used to, object to и при някои други глаголи е употребено като предлог и следователно след него може да се употреби само герундий:

 

I am locking forward to seeing you.

Очаквам с нетърпение да ви видя.

 

He is used to getting up early.

Той е свикнал да става рано.

 

I object to his going there.

He съм съгласен той да отиде там (противопоставям се  на неговото отиване там).

     
 

Герундият се употребява и след изрази със съществително и предлог, напр.:
difficulty in — трудност в
hope of —- надежда :ia
idea of — мисъл за
necessity of - необходимост от
pleasure of — удоволствие от
possibility of — възможност за

 

The pleasure of seing my friend was very great.

Удоволствието да видя приятелката си беше много голямо.

 

I did not like the idea of going there so early.

He ми се харесваше (мисълта) да отида там толкова рано.

     
 

Герундият се употребява и след прилагателното worth:

 

It is worth seeing.

Това заслужава да се види.

 


В кратки забрани, които не съдържат допълнение, се употребява също герундий:

 

No smoking!

Пушенето забранено!

 

No spitting!

Плюенето забранено!

 

 

Реклама