Английски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

 

ПРИЧАСТИЕ - THE PARTICIPLE

Причастието е нелична форма на глагола, която може да изпълнява някои служби на глагол, от една страна, и на прилагателно и на наречие, от друга:

I. Като глагол

1.

Има време и залог:

 

Преходни глаголи

 

Tense

Active Voice

Passive Voice

Present

writing

being written

Past

-

written

Perfect

having written

having been written

 

 

Непреходни глаголи

 

Tense

Active Voice

Passive

Present

coming

-

Past

come

-

Perfect

having come

-

 

     
 

The Present Participle на глагола в английския език се образува, като се прибави наставката -ing към инфинитива:

 

read — reading

be — being

 

play — playing

study — studying

     
 

Правописни правила
а) Когато инфинитивът завършва на „нямо -е" то отпада пред наставката -ing:
write — writing
like — liking

но: see — seeing, agre — agreeing, free — freeing, flee — fleeing, тъй като
коренната гласна е ее.

Глаголите dye, singe запазват -е пред наставката -ing:
dyeing, singeing, за да не се смесват с причастията на die, singdying, singing. Някои глаголи имат две форми, напр. ey(e)ing, ag(e)ing и др.

б) Когато инфинитивът завършва на една съгласна, пред която има ударена къса гласна или ударена гласна пред -г, съгласната се удвоява пред наставката -ing:
sit — sitting
prefer — preferring
get — getting
occur — occur — occurring

Когато инфинитивът завършва на -l след гласна, -I се удвоява независимо дали сричката е ударена, или не. В американския правопис -I не се удвоява:
travel -- travelling англ., travel — traveling амер.

в) Когато инфинитивът завършва на -ie, i се променя в у пред окончанието -ing:
lie — lying
tie — tying
die — dying

The Past Participle на правилните глаголи се образува, като към инфинитива на глагола се прибави окончанието -ed:
(вж. Правилни и неправилни глаголи).
play — played
want — wanted

The Pas Participle на неправилните глаголи се образува по различен начин (вж, Правилни и неправилни глаголи):
teach - taught, build - built, break - broken, go - gone, buy - bought, sell - sold, fall - fallen, do - done

The Present Participle съвпада по форма c герундиа, но има различни функции от него.
Ttie Present Partieiple обикновено изразява действие, станало едновременно с действието на главния глагол:

 

I sее a child crying in the garden.

Виждам едно дете да плаче (което плаче) в градината.

 

I saw a child crying in the garden.

Видях едно дете да плаче (което плачеше) в градината.

     
 

The Perfect Participle изразява действие, което предхожда действието, изразено от главния глагол:

 

Having bought the book (After he had bought the book) he sent it to his friend.

След като купи книгата, той я иапрати на приятеля си.

 

Having lived there for three years he  knew the city quite well.

След като (Тъй като) беше живял там три години, той познаваше града съвсем добре.

     

2.

Причастието може да се определя от наречие:

 

I saw him walking quickly down the  street.

Видях го да върви бързо надолу no улицита.

     

3.

Употребява се с пряко допълнение:

 

We heard him singing a beautiful folk song.

Чухме го да пее една хубава народна песен.

 

Having written the exercises she went out.

След като написа упражненията, тя излезе.

     

4.

The Present Participle, както и ннфинитивът, може дя бъде част от сложно допълнение:

 

I saw him running.
I
saw him run.

Видях го да тича.
Видях го да тича.

 

I heard them speaking.
I
heard them speak.

Чух ги да говорят.
Чух ги да говорят.

 


Koгато се употребява инфинитив в сложно допълнение, падчертава се само фактът, че едно действие е извършено. На български се превежда с да-форма.
Koгато се употребява сегашно причастие, обръща се повече внимание на npодължителността на действието   и може да се преведе или с да-форма, или с подчинено изречение.

 

I saw him run.

Видях го да тича.

 

I saw him running.

Видях гo как тича (да тича).

 

I heard him sing.

Чух го да пее.

 

I heard him singing.

Чух го как пее (да пее).

     

5.

The Past Participle се употребява главно след глагола have в следната конструкция: have + пряко допълнение + минало причастие. Тази конструкция означава, че действието на причастието се извършва от друго лице, не от подлога. На български най-често се превежда със страдателен залог със „се" или с възвратното местоимение „си" (виж - Спомагателни глаголи, have, Употреба 5).

 

I must have my photo taken.

Трябва да се фотографирам.

 

I want it done at once.

Искам да се свърши веднага.

     

II. Като прилагателно причастието служи за:

1.

Определение:

 

a shining face

светнало, сияещо лице

 

a wounded soldier

ранен войник

 


На български причастието в тази си употреба се превежда или с прилагателно, или с причастие, или с подчинено определително изречение. Забележете, че често английски сегашни причастия се предават на български с минали причастия.

 

a smiling face

усмихнато лице

 

blooming trees

цъфнали дървета

 


Когато причастието се намира след думата, която определя, то може да замести подчинено изречение:

 

The building being constructed is а new hospital.

Зданието, което се строи, е нова болница.

     

2.

Сказуемно определение:

 

This is rather worrying.

Това е доста обезпокоително

 

His face was swollen.

Лицето му беше подуто.

 


Някои причастия са станали вече прилагателни, напр. amusing, charming, interesting, pleased:

 

an interesting lesson

интересен урок

 

an amusing story

забавна история

 

a pleased expression

доволен израз

     

3.

Причастието може да се употребява с определителен член, като се субстантивира (вж. Употреба на прилагателните имена като съществителни).

 

the living

живите

 

the wounded

ранените

     

III. Като наречие причастието може да пояснява глаголното действие и съответствува на българското деепричастие. Причастието може ла поясни времето, причината или начина на действието. Тази употреба е характерна за книжовния език:

 

Hearing (when they heard) a noise they turned around.

Като чуха (чувайки) шум, те се  обърнаха. (време)

 

Having arrived (when they arrived) at the village they asked for the post office.

След като (когато) пристигнаха (пристигайки) в селото, те noпитаха за пощата. (време)

 

Being very tired (as, since they were very tired) they went to bed at once.

Тъй като бяха (бидейки) много изморени, тe веднага си легнаха. (причина)

 

She answered smiling.

Тя отговори, като се усмихваше (усмихвайки се). (начин)

     
 

На български причастията в тази служба се превеждат обикновено с подчинено изречение.

 

 

Реклама