Английски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

Present simple

 

Positive

Negative

Question

I

work.

don’t work.

Do I work?

You

work.

don’t work.

Do you work?

He

She

It

 

works.

 

doesn’t work.

he

Does she work?

it

We

You

They

 

work.

 

don’t work.

we

Do you work?

they

 

Употреба: сегашно просто време използваме, когато говорим:

· За ситуации или състояние, което е винаги или обикновено вярно:

We live in a flat.

Most people like chocolate.

They speak Spanish in Mexico.

· За навици, действия или събития, които се случват често/редовно:

I walk to school every day.

He gets up at six.

We usually have pizzas on Sundays.

Time markers: Това най-често се изразява с наречия за честота (adverbs of frequency) или други времеви изрази (time phrases).

Remember!

Adverbs of frequency

always

usually

often

sometimes

never

Time phrases

on Monday

in the evening

at the weekend

every day/week/month…

once/twice/three times…a day/week/month

· Наречията за честота (adverbs of frequency) използваме, за да опишем колко често се извършва дадено действие, или колко често нещо се случва. Те се поставят пред основния глагол.

· Другите изрази (time phrases), посочващи кога се извършва действието, се поставят в началото или края на изречението.

I always go to English classes. I go to English classes on Monday.

· С глагола to be наречията за честота се поставят след него:

He is always friendly.

Реклама