Немски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

 

Satzarten Видове изречения

Според целта на изказването и според позицията на говорещия към това изказване различаваме:

1. Aussagesatz (съобщително изречение):

Служи за това да информира за събития, факти, явления. Личната глаголна форма заема втора позиция в изречението; първата позиция е запазена за подлога.
Er f
ährt nach Berlin.
1 2 … …

Подлогът може да стои и след личната глаголна форма.
Morgen kommen sie aus der Klinik.
1 2 … … …

2. Aufforderungssatz (подбудително изречение):
Това изречение изразява молба, заповед, подкана:
Komm her!
ñSteht auf!

3. Ausrufesatz (възклицателно изречение):
Тези изречения съдържат в себе си силна емоция. Формално погледнато те приличат на съобщителните, но се различават от тях по интонацията.
Wir wollen das sofort!

4. Fragesatz (въпросително изречение)
В зависимост от формата и целта на въпроса различаваме:

а) Entscheidungsfrage
Tези изречения започват с личната глаголна фoрма и на въпроса може да се отговори с да или не.
Fliegt die Maschine morgen? Þ Ja,…./ Nein,….

б) Ergänzungsfrage (Wortfrage)
Това са въпросителни изречения, които започват с въпросителна дума.
Wann ist das Museum geöffnet?

 
 

 

 

Реклама