Немски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

 Präsens Сегашно време

В основата на темпоралната система лежи граматичната категория време. Tри са времевите нива, на които може да протича случката, процесът: минало, настояще и бъдеще. 

Präsens изразява:
a) действие протичащо в момента на говоренето.
Ich warte auf Monika.

б) бъдещо действие
Morgen fahre ich nach Bonn.

в) минало (historisches Präsens)
1832 stirbt Goethe.

г) подкана и заповед
Du räumst jetzt dein Zimmer auf!

Формите за Präsens се образуват от корена на глагола и личните окончания за съответното лице и число.

 

Singular (ед. число) Plural (мн. число) 

ich mach- e wir mach- en
du mach- st ihr mach- t
er(sie,es)mach- t sie mach- en

Учтива форма: ед. и мн. число ñ Sie mach- en

 

Реклама