Немски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

 

Genus der Substantive Род на съществителните имена 

Съществителното име се определя от следните категории:
Genus
род, Numerusчисло и Kasusпадеж.
Граматичният род не винаги съвпада с естествения род, който се определя от пола: семантиката и формални показатели също дефинират граматичния род.

Различаваме
:
a) maskulina (
мъжки род) – der Stuhl,
б) neutra (среден род) – das Kind,
в) feminina (женски род) – die Bluse.

Като част на речта съществителното име се характеризира и от неговия член (Artikel). В немския език различаваме определителен, неопределителен и нулев член. Членът определя рода, числото и падежа на съществителното име.

Cкланя се както следва:
В единствено число (Singular): 

 

m

n

f

N.

der/ein Mann

das/ein Kind

die/eine Frau

A.

den/einen Mann

das/ein Kind

die/eine Frau

D.

dem/einem Mann

dem/einem Kind

der/einer Frau

G.

des/eines Mannes

des/eines Kindes

der/einer Frau

В множествено число (Plural) - еднакво за трите рода: 

N. die Kinder

A. die Kinder

D. den Kindern

G. der Kinder

 

Rechtschreibung Правопис

1. chs се чете в думи от немски произход като „___кс____“:
sechs, wachsen, Sachsen.

2. x се среща в думи от чужд произход и се чете като “___кс____”: Export, Examen, Praxis.

3. qu се произнася “____кв___”:
Quittung, Quelle, bequem.

4. th се е запазило в думи от чужд произход и в имена. Чете се като “___т____”: Theater, Thüringen, Apotheke.

5. y се среща в думи чужд произход като: Gymnasium, Physik, Analyse. Чете се като “____ю___”.

6. Окончанието –ig се произнася като ___их____:
richtig, Essig, dreißig.

7. Когато пред i има l, думата се пише с -lich:
neulich, täglich, tauglich.

8. ch се чете само в думите с френски произход като “___ш____”:
Chef, Chance, Branche

 

Реклама