Немски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

 

 Präteritum
(Просто минало време)

 

Образуване на формите

 

1) правилни глаголи (regelmäßige Verben)
Правилните глаголи образуват формите си за Präteritum от корена на глагола и суфикс te, като към тази форма се прибавят личните окончания познати от сегашно време Präsens. 1. и 3.лице единствено число са без лични окончания.

 

Fragen
ich frag te
- wir frag te-n
du frag te-st
/ Sie frag te -n ihr frag te-t
er frag te - sie, Sie frag te-n

 

Глаголи, чиито корен завършва на d, - t, - m, -n след консонанта (без r,l) получават –е между корена и суфикса.
antworten
Ü antwortete

 

2) неправилни глаголи (unregelmäßige Verben)
Те образуват формите си за Präteritum като променят коренната си гласна; към тази форма се прибавят личните окончания. 1. и 3. лице са без лични окончания.

 

Nehmen
ich nahm
- wir nahm-en
du nahm-st / Sie nahm-en ihr nahm-t
er nahm
- sie nahm-en

 

Ако основата на глагола завършва на d, -t, -s, -ss(ß) или chs, във 2. л. ед. и мн.ч. се вмъква – е между основата и окончанието. lesen Ü du lasest

 

Употреба
a) Präteritum е времето на спомена, т.е. времето с което се разказва, като разказът трябва да представлява единно цяло.

 

б) Präteritum може да се използува и в разговор, когато целта е точно пресъздаване на събитийността.
Also gestern gingst du ins Kino? Was machtest du dann
?

 

в) Präteritum вместо Präsens; говорещият сякаш иска в момента да си спомни за нещо.
Wie war Ihr Name, bitte?

 

Внимание! Простото минало време Prärteritum може да бъде предадено на български както с минало свършено, така и с минало несвършено време.
Er ging gestern ins Kino. Той отиде вчера на кино.
Er ging jede Woche zweimal ins Kino. Той ходеше всяка седмица по два пъти на кино. 

 

 

 

Реклама