Немски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

Futur I und Futur II

Futur I

С Futur I се означава действие, което се очаква да настъпи след момента на говоренето:
Er wird kommen.
Когато от контекста се разбира, че действието ще се извърши в бъдещето, вместо Futur I сe употребява Präsens:
Morgen kommt er bestimmt.

Образуване на формите
Futur I се образува от Präsens на “werden” и Infinitiv на спрегаемия глагол:
Sie wird schreiben.

Употреба
a) модална употреба за изразяване на увереност, предположение, заповед:
Ich werde reisen.
Sie wird (wohl) in der Uni sein.

б) изказвания от обща значимост
Kinder werden immer Kinder sein.

Futur II

Futur II означава бъдещо действие, приключено преди друг бъдещ момент, за който се говори.
Sie wird den Brief bis morgen abend geschrieben haben.

Образуване на формите

Futer II се образува по следната формула:
Präsens на “werden” + Partizip II + haben/sein
Er wird gekommen sein.

Употреба

a) модална : за изразяване на вероятност и предположение, отнасящи се до миналото:
Er wird sicher nichts verraten haben.
б
) Futur II се отнася към Futur I както Perfekt към Präsens.

 

Реклама