Немски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

Passiv
традателен залог)

В немския език различаваме Vorgangspassiv (werdenPassiv) и Zustandspassiv (seinPassiv)

1. Vorgangspassiv 
Тук на преден план в изречението стои действието, процесът, а не неговият вършител; той може да бъде посочен с помощта на “von”, а ако е средство с “durch”.
* Die Stadt wird (von Anton) besichtigt.
Präpositionalobjekt

Формите се образуват от:
werden (в съответното време) + Partizip II

Präsens: Ein Haus wird gebaut.
Präteritum: Ein Haus wurde gebaut.
Perfekt: Ein Haus ist gebaut worden. - старо причастие на werden
Plusquamperfekt: Ein Haus war gebaut worden.
Futur I: Ein Haus wird gebaut werden.
Futur II: Ein Haus wird gebaut werden sein.

Формите на Vorgangspassiv се превеждат със страдателно-причастни форми, с рефлективните форми на глагола или с 3 лице, множествено число актив на глагола.

Vorgangspassiv се употребява там, където логично на преден план трябва да стои действието или процесът;
* Die Ausstellung wurde am 1. März eröffnet.

там, където вършителят е непознат, трябва да остане непознат, не е важен за самото изказване или може да бъде всеки.

* Im Hotel wurde eine junge Frau ermordet.

Vorgangspassiv образуват само преходните глаголи, т.е. които имат пряко допълнение. Някои преходни глаголи не образуват Vorgangspassiv: haben, besitzen, bekommen, kennen, wissen, erfahren, enthalten.

 

2. Unpersönliches Passiv

Могат да го образуват както преходни, така и непреходни глаголи, защото не е посочено нито действащо лице, нито обект, към който се насочва действието.
Като подлог използваме безличното местоимение es, което стои в началото на изречението и отпада ако изречението започва с друга дума:
* Es wurde auch in der Nacht gearbeitet.
Auch in der Nacht wurde gearbeit.
Das unpersönliche Passiv е близък до изреченията с “man”.
С негова помощ може да се изрази подкана; заповед:
* Jetzt wird gearbeitet.

3. Zustandspassiv 
Zustandspassiv изразява състояние, което е резултат от някакво действие.
Формите се образуват от sein (в съответното време) + Partizip II.

Präsens: Das Fenster ist geöffnet.
Präteritum: Das Fenster war geöffnet.
Perfekt: Das Fenster ist geöffnet gewesen.
Plusquamperfekt: Das Fenster war geöffnet gewesen.
Futur I: Das Fenster wird geöffnet sein.
Futur II: Das Fenster wird geöffnet gewesen sein.

 

4. Passiv с модални глаголи
* Der Kopierer muß eingeschaltet werden.
Modalverb Vollverb
im Aktiv im Passiv

 

5. Passiv в подчинено изречение
* Der Koch sagt, daß die Milch leicht gesalzen werden kann.
Partizip II + werden + (Modalverb)

Реклама