Английски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

 

Сегашно продължително време
(
Част 2)
Каква е разликата между Сегашно просто време и Сегашно продължително време? Първото изразява действия, които извършваме по принцип, регулярно, обичайно (напр. Ходя на работа с кола.), а второто - действия, които се извършват в момента на говорене и се отнасят до настоящия момент или до много близък бъдещ момент (напр. Тази сутрин отивам на работа с колело.)

Съществуват редица глаголи, които не се използват със Сегашно продължително време. Те изразяват по-постоянни състояния, усещания, чувства, желания или обстоятелства и затова дори действието да се отнася до настощия момент, то се изразява със сегашно просто време (see - виждам, hear - чувам, smell - помирисвам, like - харесвам, dislike - не харесвам, hate - мразя, forgive – прощавам, wish - желая, know - знам, познавам, understand - разбирам, believe - вярвам и т.н.).
Най-яркият пример за това е глаголът;to have; в смисъл;имам, притежавам. В това си значение той не образува Present Continuous Tense:
I have a headache. - Имам главоболие (очевидно в момента)
You have a problem. - Имаш проблем (в настоящия момент)
Затова пък, следните фрази, съдържащи;to have, могат спокойно да се ползват със Сег. продължително време:
-to have breakfast – закусвам
-to have lunch – обядвам
-to have dinner - вечерям
-to have a good time - прекарвам си добре
-to have a lesson - имам урок
-to have a shower - взимам душ

УПРАЖНЕНИЯ:

I.Поставете глагола, даден в скобите, в Сегашно просто или Сегашно продължително време:

1. Who you (wait)for?
2. They (discuss) yesterday;s football match.
3. He (know) the girl at the bus stop.
4. She (go) to the movies with her friends now.
5. We (live) on 22 Wallnut Street in New Castle.
6. He is a journalist, he (write) articles about the politicians.
7. The child (write) his homework for tomorrow.
8. She usually (drink) coffee in the morning.
9. They (have) lunch with a few friends at the moment.
10. He (have) a 3-year-old daughter named Marrie.

ПРЕДЛОЗИ

IN – в
in the morning/afternoon/evening - на сутринта/на обяд/ вечерта
in the summer/winter/spring/fall - през лятото/зимата ...
in September/October... - през септември/ октомври ...
in 1978 - през 1978 г.
in London/Europe - в Лондон/ в Европа

ON – на
on the floor/table/wall - на пода/ на масата/ на стената
on Sunday/Monday... - в понеделник/ във вторник
on October 1st - на 1-ви октомври
on a rainy day in July - в един дъждовен ден през юли

AT - при/в
at weekends - през почивните дни
at noon/midnight - по пладне/ в полунощ
at 2 o clock - в 2 часа
at sunset - по залез слънце
at the age of 17 - на 17-годишна възраст
at home/at school/ at my office - в къщи/ в училищеб в офиса ми
to arrive at a place/a hotel/ a cinema - пристигам на дадено място/ в хотела/ в киното
at a distance - на съответно растояние
at the table - сядаме НА масата

TO - до/ към/ по посока на/в
go to school/to the cinema/to work - отивам на училище/ на кино/ на работа
30 miles to London - на 30 мили от Лондон

WITH – с
live with my brother - живея С брат си
write with a pen - пиша с химикалка
go for a walk with my friend - отивам на разходка с приятеля си
hill covered with snow - хълм, покрит СЪС сняг

BY – посредством
by car/ by bus/by train/by plane - с кола/ автобус/ влак/ самолет

ABOUT - относно
talk/write/argue about something -  

УПРАЖНЕНИЯ:

УПОТРЕБЕТЕ ПОДХОДЯЩИЯ ПРЕДЛОГ

1. ...... summer I go ..... the seaside to visit my grandparents and spend a few days ..... my cousins.
2. The plane arrives ........ Madrid ..... 4 o‘clock .... the afternoon.
3. Mr. Smith arrives ..... his office ..... noon.
4. She was born ..... a sunny day ...... September.
5. She goes ...... the movies ...... her friends ..... Saturday.
6. He plays tennis ...... his son ....... weekends.
7. They want to stay ..... home tonight and watch a program ........ the latest news.
8. She lives ....... a big house ...... Helsinki.
9. ...... Monday he goes ..... work ....... bus.
10. He will be ...... work ...... November 17th.

<<<ПРЕДИШЕН УРОК ====== СЛЕДВАЩУРОК >>>

 

Реклама