Английски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

 

IN THE PAST - МИНАЛО ПРОСТО ВРЕМЕ 

Минало просто време - Past Simple Tense изразява действие, извършено:

• -в конкретен минал момент или период в миналото
• -последователни действия в миналото
• -обичайни, повтарящи се действия и състояния
• -действия или състояния, характерни за извършителя в минал момент
• -при разказване
 

За уточняване на конкретния минал момент се използват наречия като:
yesterday – вчера
the other day - онзи ден
ago - преди:
5 minutes ago - преди пет минути
a month ago - преди месец
three years ago - преди три години
last - минал:
last week/month/year - миналата седмица/месец/година 

При образуване на просто минало време, глаголите се делят на две категории - правилни и неправилни. Правилните образуват формата си за минало време с добавяне на окончанието -ed, а неправилните имат собствени форми за минало време и минало причастие (ето защо е най-лесно да ги учите наведнъж!!).

В този урок обаче ще се занимаем с изречения в минало време, в които основният глагол е глаголът BE:
be - was/were – been
I was
You were
He was
She was
It was
We were
You were
They were

ПРИМЕРИ:
I was at school yesterday. - Аз бях на училище вчера.
He was hungry an hour ago. - Той беше гладен преди час.
We were very poor in the past. - Ние бяхме много бедни в миналото

ВЪПРОСИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ
Въпросителните изречения с основен глагол \"be\" в минало време (по аналогия със сегашно просто време) се образуват чрез инверсия. На тях се отговаря с кратки отговори, състоящи се от местоимение и спомагателен глагол. Нека направим сравнението:
He is tired. Is he tired? - Yes, he is. No, he isn\'t.
He was tired. Was he tired? - Yes, he was. No, he was not.

Съкращението на глаголът „be в минало време с отрицателната частица not са следните:
I was not - I wasnt
You were not - you werent
He was not - he wasnt
She was not - she wasnt
It was not - it wasn’t
We were not - we werent
You were not - you werent
They were not - they werent
I wasnt at school yesterday. - Аз не бях на училище вчера
He wasnt hungry an hour ago. - Той не беше гладен преди час.
We werent poor in the past. - Ние не бяхме бедни в миналото.

И ВЪПРОСИТЕЛНО и ОТРИЦАТЕЛНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ:
Wasnt I at school yesterday? - Не бях ли на училище вчера?
Wasnt he hungry an hour ago? - Той не беше ли гладен преди час?
Werent we very poor in the past? - Ние не бяхме ли много бедни в миналото?

А СЕГА ДА ЗАДАДЕМ И ПО-СЛОЖНИ ВЪПРОСИ:
She was in the living-room 5 minutes ago.
Who was in the living-room 5 minutes ago?
Where was she 5 minutes ago?
When was she in the living-room?
They were busy in the evening.
Who was busy in the evening?
Why were they busy in the evening?
When were they busy?

В следващите уроци ще се занимаем с правилата за образуване на минало просто време на правилните и неправилни глаголи. А сега изпробвайте наученото в следните упражнения:

УПРАЖНЕНИЯ
I. Попълнете формите на глагола съм за минало време в следния диалог:
A: I __ at a party yesterday.
B: ___ you? Who else ___ there?
A: Most of my friends. John and Mary ___ there too.
B: ____ (not) they at work?
A: No, they ___.
B: ___ it exciting?
A: Yes, it ___ great fun.
B: Well, too bad. I ___ at my parents house last night.

II. Задайте въпросите и съставете отрицателната форма:

1. She was very angry at her mother.
2. We were at work from 9 till 5 p.m. yesterday.
3. He was very happy with his new car.
4. He was my boss.
5. They were extremely thirsty.

<<< ПРЕДИШЕН УРОК ====== СЛЕДВАЩ УРОК >>>

Реклама