Английски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

Урок №11

В миналия урок се опитахме да изясним основните случаи, когато се използва минало просто време. А в този ще поговорим за образуването на глаголните форми. При образуване на просто минало време, глаголите се делят на две категории - правилни и неправилни. Правилните образуват формата си за минало време с добавяне на окончанието -ed.
work + ed = worked
watch + ed = watched
clean + ed = cleaned

СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАИ:
1.Глаголи, завършващи на -y след съгласна: при добавяне на окончанието -y преминава в -i:
cry +ed = cried
try + ed = tried
carry + ed = carried

2. Глаголи, завършващи на гласната -e: то отпада при добавяне на окончанието -ed:
live + ed = lived
smile + ed = smiled
love + ed = loved

3. В следните случаи при добавяне на окончанието за минало време е необходимо да се удвои крайната съгласна:
- при едносрични глаголи, които съдържат само една гласна
drop + ed = dropped
step + ed = stepped

- при глаголи, завършващи на кратка, затворена, ударена сричка - добре де! ето ви примери, просто ги запомнете -)):
admit + ed = admitted
sumbit + ed = submitted
refer + ed = referred

- в Британския английски: при глаголи, завършващи на -l&
travel + ed = travelled
level + ed = levelled
equal + ed = equalled

ВЪПРОСИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ
Да направим едно сравнение. Да образуваме въпросителното и отрицателно изречение от:
He works in a bank.
Does he work in a bank? - Yes, he does. No, he doesnt.
He doesnt work in a bank.

Образуването на въпросителни и отрицателни форми в минало време не се различава особено от модела за сегашно време. Единствената разлика е, че спомагателният глагол do е в минало време - did. Той поема миналата функция и основният глагол в изречението остава в инфинитив.
do – did
did + not = didnt

He worked in a bank.
Did he work in a bank? - Yes, he did. No, he didnt.
He didnt work in a bank.

She watched the film on TV yesterday.
Did he watch the film on TV yesterday? - Yes, he did. No, he didnt.
He didnt watch the film on TV yesterday.

I cleaned my room an hour ago.
Did you clean your room an hour ago? - Yes, I did. No, I didnt.
I didnt clean my room an hour ago.

При образуването на сложни въпроси, пред спомагателния глагол се поставя съответната въпросителна дума или фраза:
He worked in a bank.
Where did he work?

She watched the film on TV last night.
What did she watch last night?
When did she watch the film?

I cleaned my room an hour ago.
Why did you clean your room?
How did you clean your room?

N.B. Единственият случай, при който след въпросителната дума не се поставя спомагателен глагол, е при въпроса who- кой? /въпрос, отправен към подлога/извършителя на действието в изречението/!

Who worked in a bank?
Who watched the film on TV last night?
Who cleaned the room an hour ago?

УПРАЖНЕНИЯ

I. Поставете глагола в миналата му форма в следните изречения:
1. She (try) to concentrate on her work.
2. They (travel) through South America last year.
3. He (talk) to his son last night.
4. We (order) spaghetti for everyone.
5. You (lock) the door.

II. Задайте въпросите и съставете отрицателната форма:
1. She closed the window.
2. We kissed the children goodnight.
3. He walked across the street.
4. He played tennis yesterday.
5. They visited their friends last Sunday.

<<< ПРЕДИШЕН УРОК ====== СЛЕДВАЩ УРОК >>>

 

Реклама