Немски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

 

Урок 2

 

Die Phonetik. Das Phonem.
Фонетика. Фонема.

Фонетика ( die Phonetik - Lautlehre - наука за звуците) - част от езикознанието, която изучава звуко образуването (артикулация) и особеностите на звуците от страна на акустичните и физиологичните аспекти.

Фонема ( das Phonem - от греч. phoneoma глас, звук, говор) – най-малката различима единица на звуковия строеж на езика. Говорим за фонема, ако в случай на смяна на един звук с друг се променя значението на цялата дума.

Пример / Beispiel:

H a nd

-

H u nd

(Phonemtausch im Inlaut / Смяна на фонемата вътре в думата)

W atte

-

L atte

(Phonemtausch im Anlaut / Смяна на фонемата в началото на думата)

hinau f

-

hinau s

(Phonemtausch im Auslaut / Смяна на фонемата в края на думата)

b e tten

-

b e ten

(смяна на кратко произнасящото се пред двойно tt e с дълго e )

k a nn

-

K a hn

(смяна на кратко произнасящото се пред двойно nn a с дълго a с следващо h )

H ö lle

-

H ö hle

(смяна на кратко произнасящото се пред двойно ll ö с дълго ö с следващо h )

Внимание! Beachte:

Дължината ( die Dehnung ) на гласния звук при писане се отбелязва по следните начини:

  • Удвояване на гласната (Verdopplung des Vokals) - H aa r, M ee r, M oo r...
  • Със следваща буква -h - K oh l, h oh l, M eh l, K uh ...
  • С буква e след i ( ie ) - h ie r, L ie d, S ie g...

Краткоста на гласния звук ( die Schärfung ) – се отбелязва

  • Удвояване на следващата съгласна - Ka mm , Ha mm er, ko mm en, ro ll en...

Удвоените гласни се наричат дифтонги ( Diphthonge или Doppellaute ): au , äu , eu , ei , ai .
Буквосъчетания като ch , ck или шипящото sch могат да обозначават различни звуци:
Например/Beispiel: ch в такива думи като: [k-] Ch or, [x-] Ra ch e, [?arm] Ch arme.

 

Правило 1

Ch = ? или t? ( ш или ч ) - в чуждиците, например от френски език или в думи с латински произход:
Пример: Cha-Cha-Cha [t?а-t?а-t?а] - ча-ча-ча (танц), Charme [?arm] - фр., шарм, Champagner - фр., шампанско

Правило 2

Сh = x - в началото на думите пред гласна (в имена на градове, и различни страни), в средата на думата между две гласни, и в края на прости думи
Пример: Charkow [х-] - г. Харьков, [x-] Rache, China[x-] - Китай, Ach! [x-] - междуметие

Правило 3

Ch = k - Chianti [kyanti] - Кянти (сорт червено вино),
Chor [k-] - хор, Chlor [k-] - Хлор (хим. елемент)

Правило 4

Сk = k - Becker, Ackermann - имена собствени

Правило 5

Sch, st, sp, chs

Sch = [ш] - Sascha, Schura, Schwerin
St = [ш] - Steffi, Stuttagrt, Stimme
Sp = [ш] - Sport
Chs = [x] кс - se chs (шест)

Правило 6

Ei, au, eu, eh, ie, ah, uh, oh

Ei = [ай] - Heidi - Хайди (име собствено), nein - не, heißen – казва се
au = [ау] - Klaus - Клаус, aus, auf - (предлози)
eu = [ой] - heute -днес, Freut mich – радвам се много
eh = [e] - Auf Wiedersehen до виждане
ie = [i:] - Dieter, Friedrich - Дитер, Фридрих, Wie heißen Sie? - Как се казвате?
Ah = [a] - Frau Hahn - госпожа Хан
Uh = [u] - Känguruh - кенгуру
Oh = [o] - Herr Pohl - господин Пол

Правило 7

Th, tz, tsch
Th = t, tz = z
Th - Lothar - Лотар, Theater - театър, Thema - тема
Tz - Fritz - Фриц, jetzt - сега
Tsch=[ч] - deutsch - немски, Deutschland - Германия, Tschechow - Чехов, Tschüs! – до скоро!

Правило 8 Употреба на дифтонги Ää Öö Üü Äu

Ää - Hans - Häns-chen, Mäd-chen
Öö - Rösa - Rös-chen, Köln, Göttingen
Üü - Nürnberg
Äu - Fräulein, aufräumen, versäumen

Правило 9

-ng = [n] - назален звук, -ig = [ий/ик]

-ng - jung - млад , Kling - klang-ding-dong!

-ig - lustig - весел, traurig - тъжен

 

източник: ezicionline.com

 

Реклама