Немски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

Урок 5

 

Groß- und Kleinschreibung. Главни и малки букви 

 

В немския език, за разлика от другите езици, съществителните от различен вид се пишат с главна буква. Основа на такова съществително може да бъде както глагол, така и прилагателно, а така също и числително.

Нещо нормално е главната буква в началото на изречението.

Примери / Beispiele:
Heiner ist unser Trainer.
Ist Heiner unser Trainer?
Hallo! A ua! S chon dich zu sehen!

Веществени имена съществителни , обозначаващи определени предмети или неща:
der Tisch (маса), der Bleistift (молив), die Uhr (часовник), der Berg (планина), das Auto (кола).

Абстрактни имена съществителни обозначаващи нематериални понятия:
die Gedanken (мисли), die Liebe (любов), der Rhythmus (ритъм), die Mathematik(математика).

Имена съществителни с глаголен произход:

schreiben

-

das Schreiben (писмо)

arbeiten

-

das Arbeiten (работа)

sehen

-

das Sehen (зрение, видение)

bohren

-

das Bohren (пробиване, свредлене)

Съществителни образувани от прилагателни:
das Neueste (най-нови), die Schonste (най-красиви) (aber: die schonste Frau, но най-красивата жена), das Gute (добро)

Четни числителни:
Als Erstes erledigst du deine Hausaufgaben. – Първо трябва да изпълниш домашната работа.
Ich kam als Vierter am Ziel an. – Пристигнах до целта четвърти.
Er kann arbeiten wie kein Zweiter. – Той може да работи, като никой друг.

източник: ezicionline.com

Реклама